Start > Kursy on-line > Excel - kurs podstawowy

Excel - kurs podstawowy


Adresowanie

Adresowanie związane jest z popularnym "blokowaniem" (lub też nazywanym często "mrożeniem") odwołań do innych komórek w arkuszu.

Podstawową konsekwencją odpowiedniego zaadresowania użytego w formułach będzie odpowiednie zachowanie się formuł podczas ich kopiowania. Sposób odpowiedniego zaadresowania, polega na "wstawieniu" przed adresami odwołującymi się do komórek arkusza znaków dolara "$". Można wpisywać te znaki ręcznie, można jednak też użyć klawisza F4 w trakcie wpisywania formuły (lub w trybie jej edycji - dla zaznaczonego fragmentu formuły).
Kolejne naciśnięcia wspomnianego klawisza F4, spowoduje zmianę adresowania na bezwzględne >> mieszane (kolumny/wiersze) >> względne >> bezwzględne itd.


Adresowanie względne

Jest domyślnym sposobem adresowania komórek i charakteryzuje się brakiem znaków "dolara" w odwołaniach do komórek arkusza. Konsekwencją tego faktu będzie to, iż jakiekolwiek odwołania użyte w kopiowanej komórce ulegną przesunięciu o tyle wierszy i kolumn, o ile kopiujemy zawartość. Obrazuje to poniższy przykład.Pierwotnie do komórki C3 wypisano odwołanie do komórki A1 ("=A1"). Kopiując teraz zawartość komórki C3 do komórki D3, zauważymy, że odwołanie też uległo zmianie na B1 (czyli jedna kolumna w tę samą stronę, co kopiowanie). Podobnie w pozostałych przypadkach przedstawionych na powyższym obrazie.

Adresowanie bezwzględne

W tym przypadku zarówno przed kolumną jak i wierszem danego odwołania występuje znak dolara "$". Gdybyśmy więc w poprzednim przykładzie w komórkę C3 wpisali "=$A$1" to żadne skopiowanie zawartości tej komórki nie spowoduje zmiany odwołania do komórki A1 (kolejne miejsca, nadal będą odwoływać się do A1) tak, jak jest to zaprezentowane poniżej.Adresowanie mieszane

Polega na tym, że w zależności od potrzeb wstawiamy znak "dolara" przed literą oznaczającą kolumnę lub liczbą symbolizującą wiersz. W przypadku zablokowania kolumn ("dolar" przed oznaczeniem kolumny) kopiowanie w bok, powoduje brak zmiany odwołania do kolumny, ale skopiowanie formuły na dół (lub do góry) powoduje zmianę. W przypadku zablokowania oznaczenia wiersza, efekt jest odwrotny. Obydwa te przypadki wraz ze zmieniającymi się adresami kopiowanych odwołań przedstawiono poniżej (pierwszy z blokowaniem kolumn, drugi wierszy).