Start > Kursy on-line > Excel - kurs podstawowy

Excel - kurs podstawowy


Funkcje daty i czasu


Załącznik z przykładami dla tego rozdziału znajduje się w tym miejscu.

UWAGI OGÓLNE - OBLICZENIA NA DATACH

Podstawową zasadą, która jest zaimplementowana w MS Excel, jest fakt, iż to co widzimy w komórkach jako daty lub czas jest w rzeczywistości liczbą - jedynie sformatowaną i wyświetlaną w odpowiedni sposób. Prezentuje to poniższy rysunek, którego treść jest też zawarta w załączniku.Zakres dat obsługiwany rozpoczyna się od 1 stycznia 1900 roku - i jest reprezentowany przez liczbę 1. Potem każdy kolejny dzień jest kolejną liczbą całkowitą. W przypadku godzin, minut i sekund są to odpowiednie ułamki: 1/24, 1/1440 i 1/86400. Dzięki temu daty można od siebie odejmować, ale i dodawać do dat interwały i obliczać daty końcowe. Proste przeliczenia zaprezentowane są z prawej strony powyższego obrazu.

TERAZ/DZIŚ

TERAZ i DZIŚ są dwiema funkcjami nie posiadającymi argumentów. Pierwsza z nich zwraca w wyniku bieżącą datę wraz z godziną, minutą i sekundą, druga jedynie bieżącą datę. Ich kształt wygląda następująco: TERAZ(), DZIŚ() - czyli używamy nawiasów, ale w środku nie podajemy żadnych argumentów.Jeśli spojrzymy na powyższy rysunek, zauważyć można, że odpowiednio sformatowany wynik prezentujący użycie funkcji DZIŚ, może przedstawiać godzinę, minutę i sekundę - ale będą one równe zeru (komórka C3 załącznika). Podobnie z funkcją TERAZ, która po odpowiednim sformatowaniu komórki, wyświetli tylko datę (pomimo, że nada jej wartość liczbowa nie jest liczbą całkowitą i trzeba uważać przy ewentualnych działaniach matematycznych na jej wyniku).

Ostatnią kwestią jest ta, iż obie funkcje zawierają wynik w nietrwałej postaci, czyli po ich wprowadzeniu pokazują stan bieżący, jednak wystarczy przeliczyć arkusz, lub wstawić np. wiersz lub kolumnę i wynik będzie zaktualizowany (widoczne jest to głównie w przypadku funkcji TERAZ, która zwraca datę i czas z dokładnością do jednej sekundy).

ROK/MIESIĄC/DZIEŃ/GODZINA/MINUTA/SEKUNDA

Bardzo przydatne funkcje ułatwiające pobieranie z dat odpowiednich ich składowych. Użycie jest proste - gdyż każda z powyższych funkcji posiada tylko jeden argument: datę (widzianą przez MS Excel jako wartość liczbową - zauważmy, że nie wszystko co dla nas jest datą musi być prawidłowo interpretowane przez program - wpiszmy np. do pustej komórki: 01.10.2010 - dla użytkownika oczywiste, jest że to data, ale program przy domyślnych ustawieniach tego tak nie zinterpretuje - o konwersji tego typu wyrażeń, powiemy sobie w następnym rozdziale), lub odwołanie do komórki z liczbą, która może być wyświetlona jako data. Załącznik zawiera przykłady użycia każdej z tych funkcji.

DATA

 

Jest niejako odwrotnością powyższych funkcji, wyjmujących składowe określonej daty - w rezultacie daje nam datę, która jest prawidłowo interpretowana przez MS Excel.
W jej przypadku podajemy 3 argumenty:

  • rok - liczba, lub odwołanie do komórki, która będzie zawierać rok tworzonej daty
  • miesiąc - liczba, lub odwołanie do komórki, która będzie zawierać miesiąc tworzonej daty
  • dzień - liczba, lub odwołanie do komórki, która będzie zawierać dzień tworzonej daty


Czyli np. wpisanie do którejkolwiek komórki: =DATA(2010;6;29) da w wyniku 2010-06-29. Przykład z odwołaniami, odwracający rozkład daty na rok, miesiąc i dzień jest w załączniku (komórka C12).